Kolega Kaluđeroviću, taj list piše o meni neistine 25 godina. Kao što vidite, ja sam u sve boljoj političkoj kondiciji i ne vidim nikakav problem,prvo dvije crtice, sada četiri strane, ali sve ima svoju cijenu. Prije je trebalo crtica da se napadnem, sada treba četiri strane, uskoro će trebati čitav list, a opet to neće riješiti problem u Crnoj Gori. Problemi u Crnoj Gori nijesu u broju strana nego u ovim ugovorima koje ste vi spomenuli. Izvolite, predśedniče Vlade.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech