Poštovani poslaniče Banoviću, Ova oblast je uređena prvashodno Zakonom o zaštiti vazduha kao i Uredbom o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla kojima se propisuje kontrola kvaliteta goriva sa aspekta zaštite životne sredine. Na osnovu Uredbe a na predlog Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donosi godišnji program praćenja kvaliteta goriva naftnog porijekla do 30. aprila svake godine kojim se vrši kontrola goriva u pogledu propisanih standarda i obuhvata gorivo koje se prodaje krajnim korisnicima na benzijskim stanicama i gorivo koje se toči na komercijalnim pumpama za potrebe određenih privrednih subjekata. Sljedeći korak ka boljoj regulaciji ove oblasti su izmjene i dopune Zakona o energetici kojim će se, pored nadležnosti koje sada ima ekološka inspekcija u kontroli kvaliteta nafte i naftinih derivata koji proizilaze iz Zakona o zaštiti vazduha, predmetna oblast dodatno urediti tako što će se stvoriti zakonski osnov da tržišna inspekcija kontroliše kvalitet goriva i time svakom građaninu omogući da pokrene postupak provjere njegovog kvaliteta. U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, praćenje i uzrokovanje kvaliteta goriva vrši akreditovana laboratorija, dok je učestalost uzimanja uzoraka goriva usklađena sa zahtjevima međunarodnih standarda za sistemom moritoringa kvaliteta goriva, prema kojima se u zemljama u kojim se na godišnjem nivou troši manje od 15 miliona tona goriva, na svim benzinskim pumpama, vrši po 50 uzorkovanja po vrsti goriva za ljetnji i zimski period. To praktično znači da se za tri vrste goriva, benzin BMB 95, benzin BMB 98 i Eurodizel u Crnoj Gori izvrši ukupno 300 uzorkovanja godišnje. Praćenje kvaliteta goriva trenutno vrši DOO Institut za transport "INTRA" iz Podgorice koji ima dozvolu za praćenje kvalitata goriva naftnog porijekla, koji se distribuira na prostoru Crne Gore izdato od Agencije za zaštitu životne sredine. Ove aktivnosti u Crnoj Gori započete su 2011. sprovodjenjem prvog programa praćenja kvaliteta goriva naftnog porijekla za tu godinu. Konkretno, u odnosu na vaše interesovanje prema podacima kojima raspolažemo u 2013. realizovano je cirka 300 kontrola uzoraka goriva na benzinskim pumpama i 10 uzoraka eurodizela na skladištima, Jugopetrolova skladišta u Luci Bar. U 2014. godini predviđen je isti broj kontrola. Precizan izvještaj za 2014. godinu će biti dostupan u maju 2015. godine, gdje se u skladu sa standardom kontrola goriva ne vrši za kalendarsku godinu nego za dva perioda, ljetnji i zimski, koji traju od 1. maja do 30. septembra, odnosno od 1. oktobra do 30. aprila. Tokom prethodne tri godine praćenja kvaliteta goriva na benzinskim pumpama zabilježeno je nekoliko slučajeva prodaje goriva koje nije bilo u skladu sa propisanim standardima. U jednom slučaju identifikovan je znatno povećan sadržaj sumpora, u dizel gorivu, dok se u nekoliko navrata zabilježena odstupanja od propisanih karakteristika goriva koje nemaju direktan uticaj na zaštitu životne sredine npr. (oktanski broj). U svim slučajevima reagovala je Uprava za inspekcijske poslove i zabranila dalju distribuciju goriva sa povećanim sadržajem zagađujući materija, počinilac je kažnjen u skladu sa zakonom. Kaznene odredbe vezane za stavljanje u promet goriva koja prekoračuju propisane granične vrijednosti sadržaja zagađujućih materija utvrđene su Zakonom o zaštiti vazduha. Za ovaj prekršaj predviđena je kazna od pet do 15.000 eura. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha, koji je u proceduri usvajanja, predviđeno je pooštravanje ovih kaznenih odredbi tako da će se kazne kretati od dvije do 40.000 eura. Praćenjem kvaliteta vazduha od 2011. od kako je uredbom zabranjena upotreba goriva sa aditivima na bazi olova, zabilježeno je potpuno smanjenje misija olova na mjernim mjestima za praćenje uticaja saobraćaja. Dakle, efekti Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla su vrlo značajni i povoljni za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi. Imajući u vidu da je Crna Gora jedina od država u regionu protiv kojih evropska energetska zajednica nije pokrenula spor povodom poštovanja odredbi "Atinskog sporazuma" Evropskoj energetskoj zajednici u pogledu kvaliteta goriva i cijeneći rezultate do sada sprovedenih inspitivanja, smatram da su napori državnih organa u ovom kontekstu zadovoljavajući i da građani Crne Gore, kao i turisti, imaju pristup kvalitetnom gorivu kao i bilo gdje u Evropi. Na samom kraju, a shodno vašem interesovanju, u prilog pisanog odgovora ću vam dostaviti i tražene izvještaje. Gospodine Banoviću, zaista visoko cijenim vašu posvećenost ovom pitanju, naizgled kažem pitanje izlazi iz ovog spektra prioritetno zanimljivih političkih pitanja kojima se bavi ukupna politička javnost, ali kao što sam kazao u odgovoru zaista je jako pitanje za očuvanje životne sredine i za očuvanje zdravlja ljudi, tako da nijesam siguran jesam li odgovorio u potpunosti vašem interesovanju, ali želim da sa ovom završnom rečenicom kažem da visoko cijenim to što se bavite time i da sam spreman, zajedno sa vama, da dodatno angažujem sve nadležne službe u izvršnoj vlasti da bismo mogli biti sigurni da u odnosu na ono što su naše obaveze prema građanima Crne Gore i prema životnoj sredini kao zalozi za budućnost Crne Gore, postupama u potpunosti odgovorno.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech