Posebno zahvaljujem za ovih nekoliko posljednjih rečenica koje ste izgovorili jer sam razumio da su one vaše, a onih prethodne,normalno, ovo je kompleksno pitanje, da su vam dali iz nadležnih institucija i službi. Sa tim već nijesam zadovoljan a efekat bi postigli zajedno ako bismo obratili pažnju na ovo a mislim da hoćete, ako vam pročitam citat ministra od prošle godine i koji je otprilike ste vi iste rečenice ponovili i ovog puta,dakle,da je problem u Zakonu o energetici zbog velikog broja pritužbi građana na kvalitet dizel goriva na predlog Agencije i Ministarstva i tako dalje, dizel goriva pravni osnov za nadležnost tržišne inspekcije ne postoji. Dakle, iz iznijetih razloga i izmjena Zakona o energetici koji su u toku, to je negdje bio mart prošle godine, predviđa se mogućnost vršenja nadzora tržišne inspekcije nad trgovinom na veliko i malo i na analize kvaliteta naftinih derivata uz odgovarajuće kazne energetskim subjektima koji ne poštuju zakonske odredbe.Tačno će godinu dana od kada je minister iste riječi izgovorio poslaniku. Ja sam već negdje navikao da vas poneko od ministara i ministarstava baš ne ispoštuje do kraja i potcijeni naš pristup i shvatanje nekih tema i odgovornost prema nekim temama ali me zabrinulo što su potcijenili na neki način i vas, pa ono što su izgovorili prije godinu dana u ovom parlamentu, sada su vama dali da ponovo pročitate iste rečenice, da će se ta oblast energetske kontrole, energetskih parametara, kalorične vrijednosti, vrijednosti energije goriva, sprovesti kada se promijeni Zakon o energetici. Mislim da nije tačno. Ni prošle godine nije bilo pa ni ove, jer Zakon o energetici u članu 1 kaže " ovim zakonom se određuje energetska djelatnost i uređuju uslovi i način njihovog obavljanja radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja krajnih kupaca energijom". Pa kaže u članu 2:"Energetska djelatnost - trgovina na veliko naftinim derivatima, trgovina na malo naftinim derivatima, skladištenje nafte i naftnih derivata". U članu 42 koji je osnov ovog mog stava koji slijedi poglavlje - Poslovi Agencije, kaže: "nadzor nad radom energetskih subjekata izmedju ostalih prvi su ovi energija“, tačka 3: primjena propisa kojima je uređena kontrola kvaliteta naftnih proizvoda i gasa. Primjena tržišnih pravila i djelovanje subjekata na tržištu koje obuhvata i konkurenciju i zaštitu prava krajnjih kupaca. Dakle, u postojećem članu 42 postoji obaveza Regulatorne agencije za energetiku da prati i nadzire primjenu propisa kojima je uređena kontrola kvaliteta naftnih proizvoda i gasa. Zakonski osnov već postoji, a zašto to nije možda tehničkim propisima, uredbama, pravilnicima dalje sprovedeno, kako to treba da izgleda, zaista poslije sedam, osam godina ne nalazim opravdanje za to. Sedam, osam godina od kad se bavim ovim pitanjem, a tim pitanjem, kao što sam rekao, bave se svakodnevno naši sugrađani, oni koji imaju malo više problema nego mi, nego ja na primjer, sa time da li ću pet ili deset eura više potrošiti na gorivo i da li ću preći 50 ili 100 kilometara više sa tim rezervoarom kojim uspem. Dakle, to je za njih svakodnevna pojava i dijelim vaš stav. Zbog toga i uostalom ovo pitanje pokrećem, da je to možda aktuelnije od nekih naših dnevnopolitičkih zvučnih tema i zvučnih rasprava, jer ovo se tiče godinama i desetinama godina svih građana i svih privrednih subjekata u Crnoj Gori i nedopustljivo je da nadležni državni organi, barem od kad sam ja to pokrenuo, ne znaju ni ko je nadležan, niti napišu to ko je nadležan da se to reguliše na odgovarajući način. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech