Upravo sam to htio da kažem, gospodine predsjedniče, da smo ovdje čuli, naime, četiri pitanja. Odgovoriću na ono koje je postavljeno, a ova tri pretpostavljam da će, gospođa Jasavić kandidovati za sljedeća tri, četiri Premijerska sata. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika donešenim 22.03.2014. bez prethodno urađene analize fiskalnog uticaja na Budžet Crne Gore propisano je da će Ministarstvo finansija obezbijediti neophodna finansijska sredstva za implementaciju Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o biračkom spisku iz sredstava budžetske rezerve. Implementacija pomenutih zakona se prevashodno odnosi na stvaranje preduslova za elektronsku identifikaciju birača zašta je: a) U Ministarstvu unutrašnjih poslova neophodno razviti informacioni sistem i izvršiti nabavku neophodne opreme u iznosu od 750 hiljada eura, b) Obezbijediti hardversko i softversko rješenje za elektronsku identifikaciju birača na biračkom mjestu u iznosu od milion i 400 hiljada eura. Procjena Ministarstva unutrašnjih poslova jeste da će ukupni troškovi za realizaciju ove ativnosti biti oko dva miliona i 150 hiljada eura. Predlogom Zakona o budžetu za 2014. koji je utvrdila Vlada i dostavila Skupštini na razmatranje i usvajanje, na poziciji tekuća budžetska rezerva bio je planiran iznos od 13 miliona 424 hiljade 651 euro. Amandmanskim djelovanjem poslanika navedeni iznos je smanjen i Zakonom o budžetu za 2014.godinu na poziciji tekuće budžetske rezerve obezbijeđena su sredstva u bitno reduciranom iznosu od 8 miliona 854 hiljade 64 eura. Time je smanjena mogućnost Vlade, da tokom budžetske godine vrši intervenciju u slučajevima gdje sredstva nijesu planirana ili nijesu planirana u potrebnom iznosu. Korišćenje sredstava rezerve precizirano je odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i pravilnikom o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. Shodno zakonu o korišćenju sredstava tekuće i stalne rezerve, uz prethodnu saglasnost Vlade odlučuje Ministarstvo finansija. Stoga odluka Skupštine da se iz sredstava rezervi obezbijede sredstva, predstavlja pokušaj ograničavanja ustavnog i zakonskog kapaciteta Vlade da vodi politiku u okviru svojih nadležnosti. Imajući navedene činjenice u vidu i na osnovu analize izvršenja Budžeta u periodu januar - maj 2014.godine, na osnovu uvida u stanje raspoloživih sredstava u budžetskoj rezervi u Budžetu za 2014.godinu i na osnovu činjenice da je zakon biračkom spisku donesen u februaru 2014.godine,što znači da sredstva za njegovu realizaciju nijesu planirana Budžetom za 2014.godinu, Vlada je usvojila zaključke da se za implementaciju Zakona o biračkom spisku iz tekuće budžetske rezerve i ušteda na budžetskim pozicijama opredijeli iznos od 750.000 eura, s tim da se polovina sredstava isplati u ovoj, a polovina u narednoj godini. Drugo, da se zaduži Ministarstvo finansija da za Skupštinu Crne Gore pripremi informaciju o nemogućnosti obezbjeđivanja sredstava za implementaciju Zakona o izboru odbornika i poslanika u roku propisanom tim zakonom. S obzirom da u budžetskoj rezervi nema 1.400.000 eura, koliko je orijentaciono potrebno za tu namjenu kako bi se zajednički sagledala moguća rješenja uključujući prolongiranje roka za ispunjavanje ove obaveze na 2015.godinu. Naravno, ostaje mogućnost da Skupština Crne Gore iz okvira svog raspoloživog Budžeta za 2014.godinu, cijeneći prioritetnost ovakvog opredjeljenja, sredstva planirana u 2014.godini preusmjeri za ovu namjenu. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech