Hvala vam. Da podsjetim samo koleginicu. Budžetsko pravo je pravo Parlamenta, budžet usvaja parlament ne vlada. Izmjene zakona o budžetu se mogu donijeti. Sticajem okolnosti Vlada ima obavezu da naplati 40 miliona poreskoga duga, što je nešto neznatno više od 700 hiljada, nešto neznatno više od 700 hiljada mislim da su kamate na šestomjesečnom nivou na 40 miliona toliko, tako da Vlada ima obavezu da naplati 40 miliona i za to može odgovarati, a za 700 hiljada kad naplati 40 miliona ćemo se lako namiriti izmjenom Zakona o budžetu, zbog druge stvari, ne zbog izbora, nego zbog Ustava. U Ustavu piše, član 2,ako se ne varam, nisam ga sad listao, da se ne može priznati vlast koja nije izabrana na demokratskim izborima. Što će reći da ako bismo ušli u izbore, a ne ispoštuje se zakon koji je usvojen u ovom Parlamentu, dvije trećine kojim ja nisam pripadao, pa da ne bude da sam neobjektivan u tom slučaju, nego nisam glasao za taj zakon koji je sada sporan, onda se ta vlast ne može priznati, jer nije izabrana u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa Ustavom, tako da je to velika opasnost koju treba da rešavamo.. To je neki balans koji moramo uspostaviti, mora biti sredstava u budžetu da bi trošili, a zakonom moramo obezbijediti ta sredstva da bi ih Vlada mogla opredijeliti. Ali, evo dao sam rješenje u sva tri nivoa i time doprinio ekonomskom dogovoru koji je kolega Simović tražio na početku. Hvala vam. Kolega Andrija Popović, izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech