Poštovana Skupštino, predstavnici Vlade i agencija, uvaţene graĊanke i graĊani Crne Gore i crnogorske dijaspore, Potpuno shvatajući situaciju u kojoj se nalazimo i potrebu da je najvaţnije biološki saĉuvati naš narod, primarno isplaćujući redovno penzije, socijalna davanja, uplate zdravstvu, prosvjeti, a o tome su manje - više sve rekle moje koleginice i kolege, govoriću o potrebi biološkog opstanka našeg sporta, bez sumnje najvećeg crnogorskog brenda i najboljeg proizvoda. One i oni koji imaju srce kao Lovćen, većini nas ovdje, kao i našem narodu, su najveća fabrika sreće koja ne smije biti uništena. Da podsjetim, za sport i mlade je u 2011. godini bilo opredijeljeno 4.757.000€. Ukupno Upravi za mlade i sport i Crnogorskom olimpijskom komitetu za 2012. godinu 4 183.000€ ili 600.000 manje, a za 2013. je planirano 3 452.000 što je 17% manje u odnosu na 2012. a 28% u odnosu na 2011. godinu ili 1. 350.000€ manje. Ako bi se usvojio ovakav budţet za sport to bi bio poĉetak kraja našeg vrhunskog sporta, svjetskog sportskog ĉuda koji je napravila malena Crna Gora poslednjih šest godina. Naroĉito u kolektivnim sportovima (rukometu- ţenskom i muškom, košarci - ţenskoj i muškoj; vaterpolu), ali i u nekim individualnim sportovima. Naravno, vrhunski sport nam je na izuzetnom nivou, ali moramo više paţnje posvetiti ostalim djelovima sporta, kvalitetnom, masovnom, školskom, univerzitetskom, sportu osoba sa invaliditetom, kao i mladima. Hitno se moraju sanirati dugovanja nekih od naših najuspješnijih sportskih saveza. Da se ne bi dirale ostale rashodne pozicije predlaţem predlagaĉu, naravno i podnio sam amandman Liberalne partije, da stavku koja je namijenjena za izgradnju i rekonstrukciju sportskih objekata u iznosu od 7,34 mil.€ umanji linearno za 10%, odnosno za 734.000, i ta sredstva dodaju za tekući ţivot sporta u 2013. godini. Samo da napomenem da je u 2011. godini za izgradnju i rekonstrukciju sportskih objekata realizovano 3,39 mil.€ Takodje, pozivam Skupštinu da, kako je ovo prvo zasijedanje poslije istorijskog uspjeha "zlatnih lavica", kao predstavnici naroda odamo im priznanje na fantastiĉnom uspjehu i osvajanju zlatne medalje na evropskom prvenstvu u Beogradu. Dalje, kako u budţetu Predloga budţeta nisam mogao da otkrijem koja su sredstva planirana za vjerske zajednice u 2013. godini, za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, Sprsku pravoslavnu crkvu, Islamsku zajednicu, Katoliĉku crktu, Ţidovsku zajednicu, Budiste, ovdje sam vidio da je to 200 hiljada eura,opredijenjeno Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, ali bih volio da ĉujem odgovor i kakva je to dioba. Dalje, mislim da su veoma skromna sredstva opredijeljena za Centar za iseljenike ukupno 98 hiljada eura, od toga gro ide na bruto zarade, mislim da je prije bilo rijeĉi o tome, a vidio sam da je neko i podnio amandman, pola Crne Gore u dijaspori. Nama je potrebna organizacija i evidencija iseljenika i naše dijaspore, moramo im pomoći ne smijemo dozvoliti stalnu asimulaciju naših ljudi. Dalje, reći ću nešto o Predlogu zakona o dopuni zakona o penzisko invaliskom osiguranju. Apelujem na predlagaĉe da ne diraju u prava penzionera korisnika socijalnih 178 primanja i djeĉih dodataka. Moţe se naći model da se zamrzavaju 2013. godini, penzije koje su iznad nekog nivoa. Ljudima trećeg doba, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju moramo omogućiti koliko toliko dostojanstven ţivot što Crna Gora i radi u mjeri koliko je moguće. S obzirom na redovnost isplate penzija i visinu koja je veća od drţava regiona. Ponavljam ono što sam rekao na matiĉnom odboru juĉe da je veoma neprijatno podrţati zamrzavanje rasta penzija u 2013. godini i biću uzdrţan kao prestavnik Liberalne partije povodom Predloga zakona o dopuni Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Ovo preostalo vrijeme ću vam pokloniti, ipak ovo je kasna ura i vjerujem da ćemo sjutra nastaviti sa svim ovim, tako da evo poklanjam preostalo vrijeme, evo gospodi iz opozicije, gospodin Danilović ako će da umjesto mene izrecituje crnogorsku himnu. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech