Uvaţeni poslanici, poslaniĉe Laloševiću, kao što vam je poznato, Zakon o digitalnoj radio-difiziji donijet je u julu 2011. godine 20. jula stupio na snagu, meĊutim, u junu je produţen rok za voĊenje digitalizacije do otprilike 17. juna 2015. godine. Kao što znate, zakon definiše subjekte i njihove obaveze. Razni su subjekti, to je: Ministarstvo za informatiĉko društvo i telekomunikacije i naša Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, to je Radio difuzijni centar itd. Vi sami znate da je problem nastao u nabavci opreme izmeĊu delegacije Evropske komisije i italijanske firme Eurotel, to je oprema za digitalizaciju koju bi trebao da koristi Radio difuzni centar. Što se tiĉe naše Agencije, naša obaveza je bila da u roku od tri mjeseca od dana donošenja Zakona donesemo plan rashoda ili radio-difuznih frekvencija, i mi smo to uradili u roku od dva mjeseca od dana donošenja zakona. Dakle, sve obaveze što se tiĉe naše agencije su realizovane. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech