Zahvaljujem. Neophodna su sredstva za povećanje tekućeg budţeta, sporta u 2013.godini, smanjenje nekih 730.000. Samo da kaţem danas novogodišnja poruka na koktelu gospodina premijera u Vili Gorica na kraju tog govora, on je rekao otprilike da naša drţava moţe i u ostalim oblastima kao i u sjajnom sportu da pokaţe svijetu da smo talentovani i da moţemo puno toga da uradimo. Danas na Odboru, moram reći da sam bio razoĉaran, ta poruka koja se šalje, dakle zna se da je to naš najbolji proizvod, najbolji brend, a praktiĉno tom našem najboljem brendu uskraćujemo uslove za proizvodnju. Mi ne moţemo imati taj proizvod ako smo planirali za 2013.godinu 17%, a u odnosu na 2011.godinu smanjili smo 28% sredstava koja se uglavnom koriste za naš vrhunski sport. Ako ćemo da imamo najbolje u Evropi, prve, druge, najbolji u svijetu prve, druge, treće to je u toj oblasti sporta, a ako hoćemo da uprosjeĉimo naš sport, pa da dovedemo na nivo ostalih oblasti, uz duţno poštovanje prema nekim oblastima, da dovedemo na nivo da bude 45 u Evropi, 46 u Evropi ili 150, 160 u svijetu, onda vi prihvatite i glasajte za ovaj budţet za sport. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech