Gospodine Medojeviću, potpuno ste pogriješili. Ovo nijesu izvještaji, ovo su finansijski planovi. Pa znam, ali to je razlika. Dakle, zakljuĉci su koncipirani u skladu sa izvodom zakljuĉaka Vlade od 27. decembra, znaĉi, od juĉe o mjerama racionalizacije, a i sami ste bili na Odboru i govorili ste o racionalizaciji štednji u regulatorima, a sada priĉate suprotno. Dakle, ovo smo se sloţili na Odboru zajedno da podrţimo ove zakljuĉke da bi regulatori mogli da svoj iznos plata primijene shodno mjerama štednje.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech