Poštovani predsjedniĉe drţave, mandataru i kandidati za ministre, poštovana Skupštino, uvaţene graĊanke i graĊani, Prije svega, ţelim da vas pozdravim u ime Liberalne partije i poţelim dobru saradnju nakon našeg povratka u drţavni parlament koji će, zbog našeg ĉlanstva u više asocijacija evropske liberalne porodice vjerujemo, puno znaĉiti Crnoj Gori u narednom periodu. UbijeĊeni smo da će se program koji je iznio mandatar i budući premijer u najvećoj mjeri realizovati a i personalni sastav predloţene Vlade na to ukazuje. Liberalna partija će stalno pritiskati koalicionu izvršnu vlast da na putu evroatlantskih integracija mora biti posvećena jaĉanju institucija koji jednu drţavu ĉine pravnom - sudstvo, tuţilaštvo, policija, uvaţavajući ĉinjenicu da je to posebna grana vlasti. Naroĉito ćemo se zalagati za uspostavljanje uslova koji će obezbijediti povoljan privredni ambijent za ekonomsku efikasnost, za istinsku a ne deklarativnu borbu protiv sivog trţišta i sive ekonomije koju, trenutno, smatramo najvećim crnogorskim zlom, koja na godišnjem nivou nanosi ogromne štete drţavnom nivou, ćerajući nas na stalna zaduţivanja, a dovodeći u opasnost dalje redovne isplate penzija, socijalnih davanja, finansiranje zdravstva, prosvjete, kulture, sporta i nauke. TakoĊe, veliki problem Crne Gore je nabujali nepotizam, a sam ĉin budućeg premijera i zahtjev za kovertiranim ostavkama je poruka koja daje nadu da će svi ljudi u buduće imati iste šanse. Traţićemo da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala bude stalan i prioritetan proces mjerljiv brojem pravosnaţnih osuĊujućih presuda ne mjerama koje ne daju rezultate i brojem prijava i otuţenja. Liberali će insistirati da se u sljedećem ĉetvorogodištu pokloni posebna paţnja identitetskim i drugim nacionalnim vrijednostima koje predstavljaju kamen temeljac crnogorskih nacionalnih interesa. Ţelim vas podsjetiti da su liberali uloţili svu svoju energiju, znanje, najplemenitije emocije, ostvarenje ideje obnove drţavnosti naše drţave. Danas, šest i po godina poslije ostvarenja našeg sna, svjesni smo da je Crna Gora obnovljena, ali nije u mnogo ĉemu ustanovljena. I stalno ćemo traţiti od premijera i Vlade da rješavaju brojne crnogorske devijacije. Uvaţavajući ĉinjinicu i mišljenje MeĊunarodne zajednice, da je Crna Gora ipak svijetli primjer u regionu. Liberalna partija je sad dio tima, odnosno pred i poslije izborne koalicije koja je pobijedila sportskom terminologijom, govoreći na drţavnom prvenstvu, parlamentarni izbori odrţani 14. oktobra, a sad ţelimo pobjedu na svjetskom prvenstvu, ulazak u NATO 2014. godine, i bezrezervno ispunjenje svih traţenih uslova kako bi se kvalifikovali i odnijeli pobjedu na evropskom prvenstvu. Ulazak u Evropsku uniju, vjerujem 2018. godine, što bi imalo sliĉan znaĉaj kao i obnova drţavnosti 2006. godine. Imao sam sreće, da kao sportista budem dio tima koji je bio drţavni, evropski, svjetski i Olimpijski šampion. Vjerujem da ću to doţivjeti i kao crnogorski graĊanin i politiĉar. Liberali su se konsolidovali, nastavljamo dalje sa organizovanjem moderne evropske liberalno demokratske stranke koja u sebi sublimira najveće zahtjeve za slobodom, individualizmom i emancipacijom. Trudeći se da budemo demokratska avangarda Crnoj Gori kojoj su politiĉki protivnici svi oblici nacionalizma, šovinizma, populizma, primitivizma, krelikarizma, militarizma, agresivnosti i ne tolerancije. Ţelim budućem premijeru, Vladi, ali i zakonodavnoj vlasti puno uspjeha na budućem trnovitom, ĉetvorogodišnjem putu, i da u najvećoj mogućoj mjeri zaboravimo naše razlike u korist interesa Crne Gore i svih njenih graĊana i graĊanki. Bjeţeći od bilo kakvih politiĉkih frazetina, liberali će shodno svojoj politiĉkoj moći, stalno insistirati na uvoĊenju evropskih vrijednosti i standarda na crnogorsku politiĉku scenu, ali i boriti se da imamo svakim danom sve više odgovornu, kontrolisanu, pravednu, istinski demokratsku vladu i vlast. Na kraju, došlo je do tehniĉke greške oko imena resora prosvjete i sporta. Vjerujem da će to mandatar ispraviti u završnom izlaganju. Moja jedina primjedba je da sport i mladi zasluţuju posebno Ministarstvo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech