Poštovana Skupštino, uvaţene graĊanke i graĊani Crne Gore i crnogorske dijaspore, samo da kaţem da sam predao amandman na takozvani krizni porez u petak, ne znajući da će danas kolege iz vladajuće koalicije, iz DPS-a i SDP-a, gotovo identiĉan amandman predati.Drago mi je što eto sliĉno razmišljamo i da su DPS i SDP poĉeli razmišljati kao liberali, kao Liberalna partija. Naravno, da ne bismo podrţali ovaj predlog kriznog poreza, ali svakako ćemo ga podrţati u ovoj formi, vjerujem da će se ovaj amandman liberala podrţati. Nije dobro da liberale, kao dio vladajuće koalicije iz Vlade niko nije konsultovao oko kriznog poreza i ĉitavog ovog paketa mjera. Uvaţavajući veoma sloţenu ekonomsko- socijalnu situaciju u našoj drţavi, ali primarno polazeći od potrebe da se bar malo zaštiti već sada upitni biološki opstanak i egzistencija najugroţenijih zaposlenih ljudi u Crnoj Gori, naroĉito u zdravstvu, prosvjeti, u ĉitavom javnom sektoru koji imaju neto zarade ispod prosjeĉne koja je u našoj zemlji iznosila za 2012. godinu oko 480 eura, a znajući da je minimalna potrošaĉka korupa iznosila oko 800 eura za ĉetvoroĉlanu porodicu, sa velikim brojem porodica sa jednim zaposlenim ĉlanom. Na primjer, u opštini Kotor ta minimalna potrošaĉka korpa je za decembar iznosila 928,30 € prema podacima Opštinskog sindikalnog povjereništva. Znate i sami da je Kotor bio uvijek najskuplji u Socijalistiĉkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, zajedno sa Koprom – Slovenija. Za popunu rupa u drţavnom budţetu akcenat mora biti stavljen na ekonomskoj efikasnosti, na istinskoj borbi protiv sivog trţišta i sive ekonomije koji nam na godišnjem nivou nanosi enormne štete. Raĉuna se i do 500 miliona €, a samo u turizmu preko 300 miliona eura. Drugi ogroman izvor prihoda je donošenje Zakona o porijeklu imovine Ċe bi oštrica bila uperena prema onima koji su ogromnu imovinu stekli u procesu privatizacije, ali i prema svakom biznismenu ili politiĉaru za koga se dokaţe da imovinu nije stekao na legalan naĉin. Nije liberalima i Liberalnoj partiji ţelja da se ide u lov na vještice, ali je sazrelo vrijeme kako je imovina steĉena, a oni koji su stekli zakonito nemaju razloga za strah. Par podataka prema podacima Unije slobodnih sindikata. Dakle, niz ekonomskih mjera koje Vlada moţe i morala bi preduzeti na saniranju budţetskog deficita to je naplata poreskog duga koji iznosi 216 mil.€, naplata duga od koncesionara, koji iznosi 12 mil.€; uredna naplata poreza i doprinosa za zaposlene koji su u legalnom radnom odnosu, što ukupno iznosi oko 80 mil.€ štete za budţet i socijalne fondove, uvoĊenje u legalan radni odnos oko 40.000 zaposlenih, koliko se procjenjuje da trenutno radi na crno, ĉiji bi efekti bili 78 mil. doprinosa za socijalne fondove i 20 mil. poreza u korist budţeta; sankcionisati neracionalno i nezakonito trošenje budţetskih sredstava na nivou svih budţetskih jedinica. Po podacima Drţavne revizorske institucije u 2011. godini lošom primjenom zakona od strane 30-ak drţavnih organa napravljen je nepotreban trošak na štetu budţeta u iznosu od 13,5 mil. €; uvesti u poreski sistem i oporezovati oko 30.000 izgraĊenih stanova koji se vode kao stanovi u izgradnji; aţurirati rad poreske uprave koji podrazumijeva kontrolu izdavanja fiskalnih raĉuna i urednu naplatu PDV-a; povećati porez na dobit pravnih lica, uvesti porez na finansijske transakcije, uvesti porez na luksuz, raskinuti štetne privatizacione ugovore i pokrenuti mehanizme naplate po penalnim klauzulama; efikasna konfiskacija nezakonito steĉene imovine u korist budţeta socijalnih fodnova.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech