Poštovana Skupštino, veoma kratko, Klub poslanika albanskih partija, HGI, Liberalne partije će podrţati drugu taĉku dnevnog reda - Predlog zakona o regulatornim agencijama. Svima nama je daleko vaţnija prva taĉka. Ranije sam rekao da su liberali predali prije ĉetiri dana amandman koji vidimo pretpostavljam da će gotovo isti takav predati, od strane DPS-a i SDP-a, danas. Vjerujte nijesam znao, pretpostavljam da su oni viĊeli taj naš amandman koji je predat prije ĉetiri dana, ali u svakom sluĉaju zadovoljan sam sa tim i na neki naĉin smo taj najsiromašniji sloj ljudi malo zaštitili.Ali, ĉitav ovaj krizni paket mjera će dati rezultate ako budu svi oni zakoni o kojima sam ranije govorio implementirani i usvojeni u Skuštini, a naroĉito, još jedan put, ukazujem na Zakon o porijeklu imovine. Znate i sami koliko ljudi se u tom periodu, tzv. tranzicije privatizacije na sumnjiv naĉin obogatio i moraju se ta sredstva i ti novci koje su oni nezasluţeno prisvojili vratiti narodu, drţavi i usuti u drţavni Budţet. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech