Poštovana Skupštino, uvaţene graĊanke i graĊani Crne Gore i crnogorske dijaspore, Poslaniĉki klub Albanskih partija, Demokratske partije Force, HGI-a, Liberalne partije će podrţati predlog da se za guvernera Centralne banke Crne Gore izabere magistar Milojica Dakić. Njegov dosadašnji rad nas uvjerava da će Centralna banka Crne Gore biti nezavisna institucija u ĉijoj će nadleţnosti biti monetarna politika. Liberali vjeruju da će Centralna banka Crne Gore biti zavisna od rasta cijena, a nezavisna od Vlade i krupnih biznismena. TakoĊe, vjerujem da će kamate u bankama odreĊivati finansijsko trţište, a ne birokrate u kabinetima. Centralna banka Crne Gore moţe da utiĉe da se nesmetano razvija slobodna trgovina sa svijetom, što garantuje više stranog kapitala, otvorenu zemlju i više novih radnih mjesta. Liberalizacija trţišta je šansa za moderniju i efikasniju poljoprivredu koja mora postati, uz turizam, najveća crnogorska uzdanica. Smatramo da je trţišno odreĊivanje cijena od najveće vaţnosti, a liberalizacija trgovine kako robom i uslugama tako i kapitalom je potrebna kako bi bila obezbijeĊena efikasna alokacija sredstava i stabilnost cijena i trţišta uopšte. Sa razvojnog stanovišta brza i sveobuhvatna liberalizacija je najbolja politika spoljne trgovine za malu zemlju koja, pri tome, mnogo zavisi od uvoza robe i finansijskih sredstava. Ovo je, inaĉe, cilj kojim se teţi pridruţivanjem Evropskoj uniji. Što brţe pridruţivanje to brţa liberalizacija jer na kraju stoji pristupanje toj carinskoj i monetarnoj uniji. Ovo se odnosi ne samo na liberalizaciju trgovine sa Evropskom unijom, već i na liberalizaciju trgovine na Balkanu i sa cijelim svijetom. Sporazum Cefta na to i obavezuje. Isto tako, liberalizacija finansijskih odnosa i uspostavljanje potpune slobode finansijskih transakcija bi bila veoma korisna za zemlju koja oĉekuje znaĉajne strane investicije, koja se u velikoj mjeri oslanja na doznake i druge privatne transfere iz inostranstva. Liberalni sistem trgovine i poslovanja bi samo povećao priliv investicija i podstakao rast izvoza. Ovo jeste u suprotnosti sa odreĊenim kratkoroĉnim interesima pojedinih poslovnih krugova. MeĊutim, to ovakvu politiku afirmiše prije nego što je dovodi u sumnju. Znaĉajnu ulogu u svemu ovome moţe odigrati Centralna banka Crne Gore i novi guverner, daleko znaĉajniju nego što je Centralna banka imala do sada.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech