Zahvaljujem, predsjedniĉe. 20 Poštovani gospodine Vujanoviću, poštovani predsjedniĉe Skupštine, dame i gospodo poslanici, Mislim da se treba vratiti na taĉku dnevnog reda i da raspravljamo zaista o jednom veoma vaţnom trenutku, to jeste o kandidatu za budućeg guvernera Centralne banke Crne Gore. Gospodin Vujanović je iskoristio svoje ustavno pravo kao predsjednik Crne Gore, i predloţio Skupštini na osnovu Ustava kandidata, gospodina Miloicu Dakića sadašnjeg viceguvernera za budućeg guvernera Crne Gore. Kad gledamo biografiju gospodina Dakića moţemo konstatovati da je gospodin Dakić zasnovao radni odnos kao pripravnik 1975. godine u Narodnoj banci Crne Gore i u toku razvoja svoje profesionalne karijere došao je od mjesta pripravnika do sadašnje funkcije koju obavlja u Centralnoj banci, to jeste do viceguvernera Centralne banke Crne Gore. Gospodin Dakić je obavljao mnogo znaĉajnih funkcija u Centralnoj banci Crne Gore, objavio je više nauĉnih i struĉnih radova i uĉestvovao u mnogim radnim grupama koje su se bavile izradom zakonskih rješenja. Podsjetiću, da je bio ĉlan grupe koja je izradila Zakon o Centralnoj banci, bio je ĉlan grupe koja je radila Zakon o bankama, Zakon o zaštiti depozita, Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i drugim zakonskim rješenjima. Govori engleski i francuski jezik. Koja su oĉekivanja od budućeg guvernera Centralne banke Crne Gore. Prije svega oĉekujem da guverner Centralne banke Crne Gore nastavi voĊenje dosadašnje politike Centralne banke Crne Gore. Svakako, tu jedan od osnovnih ciljeva jeste, oĉuvanje finansijske stabilnosti. U tom kontekstu mislim da će najveći izazov budućem guverneru biti taj, da je u ovom trenutku veoma visok iako smanjen nivo loših kredita. Stoga, u saradnji sa Svjetskom bankom, Ministarstvom finansija i Vladom Crne Gore budući guverner treba da pokrene program restruktuiranja loših kredita. TakoĊe, treba da preuzme sve neophodne mjere iz nadleţnosti Centralne banke Crne Gore u jaĉanju povjerenja u finansijski sistem preventivnog djelovanja i unapreĊenja stabilnosti i sigurnosti 21 bankarskog sistema kao i smanjenja svih negativnih uticaja i prijetnji finansijskoj stabilnosti. U oĉuvanju ove finansijske stabilnosti guverner treba da intezivira svoju saradnju sa regulatorima finansijskog sistema, Ministarstvom finansija, sve u skladu sa Zakonom za finansijsku stabilnost. TakoĊe, guverner će zajedno sa svojim struĉnim timom analizirati makro ekonomska kretanja u zemlji i uticaje iz okruţenja, i u zavisnosti od ocjene stanja preuzimati odgovarajuće mjere iz nadleţnosti Centralne banke Crne Gore, odnosno davati preporuke Vladi za preuzimanje mjera ĉija nadleţnost nije u Centralnoj banci Crne Gore. TakoĊe, oĉekujem od novog guvernera da preispita našu regulativu sa posebnim akcentom na pitanja, da li postoji prostor za neke dodatne mjere koje bi podstakle kreditnu aktivnost i uticale na sniţenje visokog nivoa kamatnih stopa, što od njega oĉekuju graĊani Crne Gore i privreda. TakoĊe, guverner će nastojati da unaprijedi sistem praćenja poslovanja banaka u skladu sa savremenim tedencijama u sveri supervizije, kroz razvijanje sveobuhvatnog sistema izvještavanja prema Centralnoj banci Crne Gore i prateće baze podataka sa indikatorima koji su propisani bazelom tri. TakoĊe, akcenat tog rada treba da bude na unapreĊenju procesa upravljanja rizicima u bankama i procesu supervizije zasnovanom na tim rizicima. TakoĊe, guverner treba da preuzme i njegov tim, jednu novu obavezu koja je nametnuta prema Centralnoj banci u skladu sa zakonom, a to je zaštita potrošaĉa. TakoĊe, ono što je veoma vaţno za Crnu Goru jeste, da će guverner u sledećem mandatnom periodu nastaviti aktivnosti na pristupanju Crne Gore prema Evropskoj uniji u kojima Centralna banka Crne Gore zauzima veoma vaţno mjesto, jer su do sada zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore uĉestvovali i bili pregovaraĉi za ĉetiri poglavlja. TakoĊe, oĉekujem od guvernera da će nastaviti da ojaĉa i onako odliĉan kadrovski potencijal da ga unaprijedi, koji posjeduje Centralna banka Crne Gore, jer bez kvalitetih kadrova nema ni uspješne institucije. TakoĊe, oĉekujem visok nivo transparentnosti Centralne 22 banke Crne Gore koja će funkcionisati na principima visoko društveno odgovorne institucije, što je i do sada bila. Centralna banka Crne Gore treba da doprinosi jaĉanju civilnog sektora kroz javno uĉešće u brojnim društvenim i socijalnim aktivnostima. Na kraju ţelim da se zahvalim i dosadašnjem guverneru Centralne banke Crne Gore, gospodinu Radoju Ţugiću koji je imao kvalitetnu saradnju sa Skupštinom Crne Gore i njenim odborima. Na kraju ţelim da kaţem, da će Demokratska partija socijalista podrţati predlog kandidata Radojicu Dakića za guvernera Centralne banke Crne Gore. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech