U nekoliko reĉenica, moţda samo jedan dio koji isto tako treba uzeti u obzir, a i ja bih volio, pošto vidim ovdje da pojedini poslanici znaju ĉak šta će biti program novog guvernera. Ja sam dobio samo ovaj dokument sa kratkom biografijom, moţda je to neka sugestija za ubuduće kada se neko predlaţe ĉisto da vidimo koje bi to mjere on zapravo samostalno preuzeo. U redu su mjere zakona, ali prosto cijenim da predstavljanje programa budućeg guvernera moţda je posao njega samog ili predsjednika drţave, a ne nekog poslanika kojega sticajem okolnosti nalazi u vladajućoj koaliciji da bi u sljedećoj reĉenici govorio da nam treba nezavistan profesionalac. Dakle, ovo je ĉisto sugestija, ako nije korisna odmah je povlaĉim. Ukazao bih samo na još jednu ĉinjenicu, a to je izvještaj Evropske unije, gdje su naši evropski prijatelji iz izvještaja govorili o problematiĉnosti i nezavisnosti institucija koje se zovu Centralna banka. Sa posebnim akcentom na problematiĉnost, nezavisnost i profesionalnosti ljudi koji se zovu guverneri Centralne banke. Mislim da je to vrlo vaţan indikator koji govori upravo u prilog velikog politiĉkog uticaja koji imamo u Centralnoj banci Crne Gore i ne bih se saglasio u potpunosti da se radi samo o politiĉkom uticaju, već ponoviću ovdje se vrlo ĉesto, a konkretno u prethodnom periodu na primjeru Prve banke govori o 26 personalnom interesu jednog pojedinca koji je imao interes da se uradi sve ono što se uradilo. Kada smo govorili o ĉovjeku, ja sam rekao da ja vrlo jasno razdvajam njegovu liĉnu ravan od onoga što je sistemska greška, ali ne treba smetnuti sa uma da je prvo menadţment te Centralne banke, te i takve Centralne banke omogućio ono ĉuveno vrćenje jednog miliona po nekoliko puta. I na kraju ne bih se saglasio sa konstatacijama mojih uvaţenih kolega da je Centralna banka odoljela politiĉkim pritiscima. Na protiv, ne mislim da je dovoĊenja ĉovjeka koji je bio predsjednik borda direktora Prve banke Crne Gore na mjesto guvernera najznaĉajnije finansijske institucije to upravo u situaciji kada je ta banka imala ogromne probleme, bila profesionalna i bila nezavisna, a opet ću ponoviti danas je taj ĉovjek ministar finansija dok mi ovdje biramo, i tu ne treba imati bilo kakvu dilemu, ne biramo dugoroĉno rješenje, biramo trenutno rješenje. Mi u Pozitivnoj Crnoj Gori ne mislimo da je dobro da se guverneri biraju na period do penzije od godine i po ili dvije godine dana, ukoliko ste nešto propustili mogli smo to na kraju krajeva ispraviti prema uvaţenom gospodinu Dakiću u prethodnom periodu pa je mogao biti imenovan i jednostavno ostaviti ĉovjeku period od šest godina da isplanira, da unaprijedi, odnosno taj kompletni sistem Centralne banke. Ovako dolazimo u situaciju da biramo trenutno rješenje, da biramo rješenje na svega godinu i po ili dvije, na kraju krajeva kako hoćete, ne mislim da je to fer i prema njemu samome, jer ukoliko zakon kaţe da je to šest godina, ukoliko znamo da je pretpostavka nezavisnosti rada neke institucije, nezavisnost pojedinca, a njemu se mora ostaviti odreĊeni vremenski rok, da jednostavno ne bi imali politiĉkog uticaja, cijenimo da ovakav naĉin biranja sa ovolikim ograniĉenim mandatom, prestavlja upravo nastavak prakse, ponoviću ne samo politiĉkog uticaja na instituciju na koju ne bi trebalo da bude, već personalnih, pojedinaĉnih, izuzetno velkih uticaja na krovnu finansijsku instituciju koja se zove Centralna banka Crne Gore. 27 Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech