Hvala Vam, puno. Kaţem, nijeste mi odgovorili na kljuĉno pitanje. Vi ste kazali da stojite iza zakljuĉaka vaše stranke, to je legitimno, iza svega onoga što ste vi kazali, ali ću vas ja pitati da li stojite iza rijeĉi Zorana Jelića “kroz ove projekte nastojaćemo zaposliti, prije svega ĉlanove Demokratske partije socijalista " -izreĉene upravo na toj sjenici? Miodrag Đurović "zapošljavanje kod drţavnih organa treba da ide preko opštinskih odbora Demokratske 20 partije socijalista", to su rijeĉi vaših stranaĉkih funkcionera. Na bazi toga sam i postavio pitanje na koje Vi meni nijeste dali odgovor. Moţda bi bilo dobro, eventualno njih pitati, jer dok su ovo izgovorili vjerovatno je postojala neka partijska projekcija. Dakle, ovjde ima još toga, ovo nijesu spinovani, ono nijesu ne znam kakvi tekstovi, već jednostavno imate vrlo jasne indicije o strahovitoj partijskoj zloupotrebi drţavnih resursa. Zbog toga sam pitao da li ste spremni da se izvinite crnogorskoj javnosti. Ne Vi liĉno, nego uopšte vi kao stranka. Ovo što je ovdje govori o vrlo jasnim indicijama, ali iza ovoga treba da stoje i ljudi i stranka. Dakle, moje pitanje ka Vama nije bilo, da li Vi stojite iza Vaših rijeĉi i da li Vi stojite iza zakljuĉaka vaše stranke, moje pitanje je bilo da li Vi upravo stojite iza rijeĉi koje su iskazane na tim sjednicama. Zoran Jelić "plan je 6 hiljada, a mi ćemo ove godine zaposliti preko 8 hiljada ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, prije svega onih koji podrţavaju program DPS-a". Da li je ovo stranaĉko zapošljavanje, predsjedniĉe Vlade? Da li je ovo zloupotreba drţavnih resursa, da li je zloupotreba drţavnih resursa ukoliko humanitarnu pomoć prvo ţelite da podijelite u Mojkovcu onima koji su vaši ĉlanovi? Mislim da jeste, mislim da crnogorski graĊani zasluţuju izvinjenje upravo zbog ovoga. Da li ćemo se mi nekad izviniti ? Ajmo samo da ne okrećemo te teze. Dakle, ovdje se govori o vama i ovdje se govori o akterima koji upravo ovdje sjede, njih su ljudi birali, da li su ih birali zbog ovoga, da li su ih birali da na neĉijoj muci generalno stiĉete politiĉke poene da bi se vama kasnije omogućilo da sa ove govornice kaţete kako vi svake izbore dobijate. Ja mislim da ne. Najiskrenije, ja mislim da najveća većina ĉlanova Demokratske partije socijalista ne podrţava upravo ovo što je ovdje reĉeno, ali ponoviću i pocrtaću, mene zanima da li svi stojite iza rijeĉi stranaĉkih funkcionera koji su upravo kazali ovo što jesu. Vi ste premijer.Po mom nahoĊenju, premijer jedne zemlje ne smije da dozvoli da na stranaĉkim organima imamo uţasnu partijsku diskriminaciju što je zapravo bio rezultat afere "Snimak". Nemojte stavljati mene ni moje kolege iz Pozitivne Crne Gore u koš onih kojih bi zbog nekih projektovanih afera ţeljeli da dobijaju, kako ste kazali, izborne poene. Ne, to ne stanuje u Pozitivnoj Crnoj Gori i mi nemamo namjeru tim da se bavimo, ali imamo namjeru da gradimo jedno demokratsko društvo, imamo namjeru da Crna Gora postane drţava u kojoj će se ljudi zapošljavati upravo onako kako su uĉili i kako su radili,a ne po tome kojoj stranci pripada. Bez obzira ko će sjutra biti na vlasti. Mi vjerujem da je to evropska vrijednost i ne vidim ništa ruţno u tome i ne vidim ništa loše u tome. Zbog toga sam kazao i ponoviću, ovo nije dobro ĉak ni za vašu samu stranku, i vi to jako dobro znate. Ono što mene interesuje, treći put vas pitam, da li vi stojite kao premijer iza svega onoga što je izreĉeno na sjednicama Glavnog odbora, izrekli su vaši stranaĉki funkcioneri, da opet ne ĉitam, ne radi se o spinovanoj bilo kakvoj javnosti, radi se o onome što su fakti i ĉinjenice? Nemam namjeru vas da pitam ništa, gospodine Jeliću. Dakle, ja ću pitati onoga ko je predsjedavao sjednicom kada ste vi ovo kazali. Mene u ovom momentu intersuje ono što je njegov sud, a to je da li je ovo u redu ili nije u redu. Ja mislim da nije u redu i mislim da crnogorski graĊani treba da dobiju izvinjenje, prije bilo kakvih drugih stvari koje bi trebalo da se pokrenu, ja sam potpuno saglasan. Mi u Pozitivnoj Crnoj Gori nemamo nikakav problem, kada pogriješimo mi se izvinimo, bilo svojim biraĉima, bilo cijeloj Crnoj Gori. Ali ovdje ono što nas interesuje da li je, predsjedniĉe Vlade, ovo u redu ili ovo nije u redu. Prije pravosudnih organa moţete donijeti, ako ne što drugo, makar vaš partijski sud, a pravosudni organi će, budite sigurni, sasvim sigurno,se baviti ovom aferom, pa ćete vjerujem kolege iz parlamenta koje ste bili glavni egzekutori i glavne zvijezde ovih sjednica imati priliku da to dokaţete na nekim drugim mjestima. Hvala vam. 21

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech