Samo da pomognem, da ne bismo ovako sa mjesta, ako ste voljni pet minuta konsultacija sa šefovima poslaničkih klubova i dogovorite to u cijelih pet minuta. Mislim da je to mnogo bolje nego da svi izražavamo ovako 51 razmišljanje pojedinačno. To je cijelih pet minuta, jer pravo da vam kažem treba i nama mini konsultacija sa našim šefom poslaničkog kluba da bi znali da li ili ne. Ukoliko postoji ta mogućnost, mislim da je stvar jasna ili da idemo do kraja ili da možemo sačekati nanovo televizijski prenos. Pauza od pet minuta. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech