Mogu ukratko da kažem, naš Klub je heterogen, Demokratska partija i Hrvatska građanska inicijativa će podržati zaključke, Liberalna partija se principijelno neće uopšte izjašnjavati o ovim zaključcima. Mislimo da je to izvorna nadležnost Vlade, a ne prebacivanje odgovornosti na Skupštinu. Pretpostavljam da će ovi zaključci završiti kao i oni od prije 14 mjeseci.To će biti mrtvo slovo na papiru.Još jedanput pozivam Vladu, bavite se sa onim što je vaša nadležnost, nemojte da prebacujete ovako vruću krtolu na Parlament. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech