Zahvaljujem gospodine potpredsjedniĉe. Koleginice i kolege, gospodine ministre, Ovog ĉasa mi padaju na um stihovi jedne poznate pjesme Bijelog dugmeta da sam izgleda ja posljednji romantik na ovom svijetu što se sporo vrti i ĉeka raj. I ĉini mi se da zaista jesam jer po ĉetvrti put pitam Ministarstvo unutrašnjih poslova jedno na prvi pogled benigno pitanje i po ĉetvrti put ostajem bez odgovora, a sve u mojoj naivnoj i po malo romantiĉarskoj zanesenosti da će jedna istina moţda biti dovoljna satisfakcija za sve laţi i prevare i jedna pravda za sve nepravde privatizacionog procesa koji je za nama. Rijeĉ je o privatizaciji, tada ĉetvrte fabrike u Evropi po kvalitetu i po opremljenosti, industrije koţe i koţne konfekcije "Polimka" iz Berana, koja ne samo što je u bescenje za 1000 evra prodata i istog ĉasa pretvorena u trţni centar, već je tokom te privatizacije na volšeban naĉin nestale dvije mašine vrijedne 2 miliona evra, remontovane i spremne apsolutno za proizvodnju i zalihe sirovina i gotove robe u vrijednosti od jedno milion evra. Moţda se tri miliona evra u ĉitavoj toj gunguli koja se dešavala oko privatizacije kada su nestale milijarde i ne ĉini nekom svotom, ali za one koji su radili u "Polimci" to je i te kako velika para i što je najvaţnije više i od same cijene, gospodine ministre, ja bih molio, ja znam da je vama više ovo preko glave da ste još uvijek u sferi liĉnih karata, ali više ih boli ĉinjenica što već ĉetvrta godina ne moţe, navodno, da se uĊe u trag toj opremi i toj robi, kao da je u pitanju jedan šrafciger koji je neko stavio u dţep i ponio sa sobom preko fabriĉke kapije. Dakle pitao sam vas, gospodine ministre, da li je, nakon brojnih urgencija bivših radnika, bivše fabrike koţe i koţne konfekcije u Beranama, kao i više poslaniĉkih pitanja na tu temu, policija konaĉno uspjela da uĊe u trag imovini ove fabrike o kojoj sam govorio. Vi ste mi dostavili odgovor koji vam, iskren da budem, evo liĉno ću vam se obratiti, ne sluţi na ĉast. Takav odgovor, kakav ste mi dostavili a koji ćete sada prestaviti ovdje je direktno potcjenjivanje ne mene liĉno, ja to od vas ne oĉekujem, ali institucije poslanika. Na ovaj naĉin se, gospodine ministre, ne obraća poslaniku i ovo je sramota. Eto, a nastavićemo kada odgovorite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech