Poštovana Skupštino, poštovani ministre, uvaţene graĊanke i graĊani Crne Gore, Prvo poslaniĉko pitanje Liberalne partije glasi: Dokle se stiglo sa pokrenutom inicijativom o dodjeljivanju nacionalnih penzija zaposlenim majkama sa troje i više djece, koje imaju najmanje 15 godina radnog staţa? Obrazloţenje: Kao što je poznato prije nekoliko mjeseci Unija slobodnih sindikata pokrenula je inicijativu da se ţenama sa više od 15 godina radnog staţa, koje imaju ĉetvoro i više djece i onima sa 25 godina radnog staţa koje imaju troje djece, ukoliko to ţele, dodijeli nacionalna penzija. Moţda je ovo trenutno jedan od najvećih crnogorskih prioriteta kako bi se zaštitilo materinstvo i oĉuvala stopa nataliteta koja je svake godine sve niţa i prijeti nam bijela kuga. Da podsjetim prema podacima Zavoda za statistiku veći je mortalitet nego natalitet u 13 crnogorskih opština, 21 koliko ih ima, više je ljudi umrlo nego što se rodilo u Pljevljima, Kolašinu, Andrijevici, Plavu, Mojkovcu, Pluţinama, Ţabljaku, Šavniku, Beranama, Danilovgradu i na Cetinju, a negativni prirodni priraštaj zabiljeţen je i u dvijema opštinama na Primorju, Herceg Novom i Ulcinju. Zbog svega ovoga Liberalna partija smatra da je dodjela nacionalnih penzija majkama sa najmanje troje djece, jedno od najurgentnijih crnogorskih pitanja, a mislimo da je dobar predlog da visinu nacionalne penzije treba propisati posebnim zakonom o socijalnoj i djeĉijoj zaštiti, s tim da ona ne moţe biti niša od 2/3 prosjeĉne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi ostvarivanju prava. Ovdje se polazi od prava ţena na zaštitu materinstva, ali i od njihovog poloţaja na trţištu rada i dodatnih opterećenja koje ţene zbog svojih bioloških karakteristika imaju u odnosu na muškarce. Poznato je da materinstvo predstavlja jednu od kljuĉnih barijera u zapošljavanju mladih ţena. Praksa pokazuje da poslodavci zaziru od zapošljavanja ţena koje su u trudnoći, tako da je njihovo zapošljavanje na trţištu rada sve teţe, pogotovo kada je u pitanju zapošljavanje na neodreĊeno vrijeme. Nakon poroĊaja slijedi period jednogodišnjeg porodiljskog odsustva kojeg poslodavci doţivljavaju neproduktivnim za svoj posao, a nakon toga i period posebne majĉinske brige i obaveze prema malom Ċetetu. Tu ne pomaţe ĉinjenica da centri za socijalno staranje uredno refundiraju poslodavcima zaradu koju isplaćuju po osnovu naknade za porodiljsko odsustvo. Upravo iz ovih razloga ţene će sve teţe moći da ostvare puni penzijski staţ u svojoj radnoj karijeri. Kako se ovo pravo odnosi na zaposlene ţene sa najmanje 15 godina radnog staţa, uvaţavaju se dodatni napori kojima se ţene izlaţe kroz materinstvo. Ali, posebno se istiĉe da bi pravo na nacionalnu penziju bilo ţenino fakultativno pravo, moţe da ga ostvari a ne mora ukoliko ne ţeli. Osim ovoga, koliko mi je poznato, u Crnoj Gori ne postoji , a ĉak nije ni u planu izrada pronatalne politike po ugledu na sve drţave Evropske unije. Neke od stavki koje se nalaze u strategijama zemalja Evropske unije su materijalna pomoć u toku prve godine ţivota za svako roĊeno dijete, mogućnost rada, pola radnog vremena za roditelje a da to bude stalni radni odnos i sliĉno. Liberalna partija zahtijeva od Vlade i od resornog ministarstva da se ozbiljno ponese prema ovoj inicijativi, ali i o ostalim problemima nedostatka pronatalne politike. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech