Stvarno sam mislio, gospodine ministre, da Vam je stigla ova inicijativa, ako nije, Liberalna partija će je uputiti kao Predlog zakona. Vjerujte, mislim da je ovo najbolja inicijativa koju sam ja ĉuo u zadnjih deset godina u crnogorskoj skupštini. Ona moţe izgledati u prvom trenutku nešto skuplja, ali, vjerujte, to je nešto što nas najjeftinije košta od svih ovih inicijativa. Znamo sve i sami gdje se sve pare bacaju, a ovdje se sredstva ulaţu u našu budućnost koja sa ovakvim stepenom nataliteta nije ni malo ruţiĉasta. Vjerujem u vašu podršku kod ove inicijative, kod Predloga zakona, naravno nije ovo Sveto pismo da to mora biti baš tako, 15 godina radnog staţa - ĉetvoro djece, 25 godina radnog staţa - troje djece, ali u svakom sluĉaju ovo će doći na dnevni red. Vjerujemo da ćete vi pomoći u svemu tome da se to uobliĉi. Samo ću još dodati kao dopunsko pitanje, Upozorili su me na to da što se tiĉe pronatalne politike da smo tu dosta tanki, i kao dopunsko pitanje postavljam: Da li je u planu izrada pronatalne politike u Crnoj Gor?,Shvatio sam da mi još nemamo takvu strategiju. Prelazim na dugo pitanje. Drugo poslaniĉko pitanje Liberalne partije: Šta preduzimate da u Crnoj Gori bar malo zaštitite samohrane majke, riješite veoma izraţen problem nedavanja, odnosno ne primanja alimentacije za izdrţavanje djeteta? Obrazloţenje: Crna Gora nema posebne mehanizme zaštite samohranih roditelja, posebno samohranih majki koje su višestruko stigmatizovane, prvo kao ţene u Crnoj Gori, a onda i kao samohrane majke. Neobiĉno je da ne postoje drţavne institucije koje se bave ovim pitanjem. Koliko mi je poznato nekad je postojalo sklonište za maloljetne majke, ali mislim da ni ono više ne funkcioniše. Što se tiĉe drugog dijela pitanja, rješavanja problema nedavanja, odnosno neprimanja alimentacije za izdrţavanje djeteta, kao što je opštepoznato, drţavni mehanizmi su nepostojeći, a tiĉu se direkno zaštite prava djeteta. Do usvajanja novog Kriviĉnog zakona 2011. godine, alimentacija se praktiĉno nije mogla naplatiti. Po novom zakonu olakšan je pristup i dodijeljeno kriviĉno gonjenje po ovom pitanju, što je u nadleţnosti tuţilaštva, ali još uvijek postoji velika praznina po ovom pitanju. U centrima za socijalni rad ĉesto moţete dobiti odgovor- u ogromnom procentu alimentacija se ne prima u Crnoj Gori i mi vam ne moţemo pomoći po tom pitanju. Da pojednostavim, samohrana majka ne prima alimentaciju koju sud na silu dodijeli ĉak i u sluĉajevima kad ni otac ne radi, jer tako zakon propisuje. Majka i dijete samim tim gube pravo na bilo kakvu pomoć od strane drţave. Majka je primorana da radi, samim tim, da plati vrtić ili nekog za ĉuvanje djeteta. Uz to, troškovi školovanja djece su izuzetno visoki. Djeca iz ovakvih porodica sa poremećenom strukturom nijesu kategorija koja ima besplatne udţbenike zbog alimentacije koja je dodijeljena, ali se ne prima, te zbog zaposlenja majke. Sve u svemu, veoma nezavidan poloţaj samohranih majki i u velikom broju sluĉajeva nemogućnost naplate alimentacija za izdrţavanje djeteta. Iz toga slijedi dodatno kaţnjavanje, jer se raĉuna da su alimentacije primljene i gubi se mogućnost pomoći drţave. Liberalna partija zahtijeva od Vlade i resornog ministarstva da se ozbiljno pozabavi problemima jedne od najugroţenijih kategorija stanovništva u Crnoj Gori. Hvala vam.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech