Što se tiĉe komentara na ovo drugo pitanje, i ovo je jedno veoma ozbiljno pitanje i zbog crnogorske javnosti samo da kaţem, Vi ste već u ovom odgovoru rekli neke stvari koje se i ne tiĉu samo Vašeg resora. Crnogorsko društvo ne posvećuje dovoljno paţnje samohranim roditeljima, a zakonodavstvo neadekvatno štiti njihove interese, pa su oni uglavnom prepušteni sami sebi, ili zavise od pomoći svojih najbliţih. U crnogorskom zakonodavstvu prava samohranih roditelja, i to samo djelimiĉno, tretiraju porodiĉni i Zakon o radu, kao i Kriviĉni zakonik. Samohrani roditelj nije uvijek majka, već se u dosta sluĉajeva u toj ulozi nalaze i oĉevi. Najĉešći problem samohranih roditelja je to što drugi roditelj ne plaća izdrţavanje Ċeteta, kao i to što crnogorsko zakonodavstvo neadekvatno štiti njihove interese. Ne moţe se izjednaĉiti porodiĉna zajednica sa jednim roditeljem, sa onom u kojoj su oba roditelja. Što se tiĉe zaštite prava samohranih roditelja u okvirima koje zakon dozvoljava ona je moguća samo u jednoj mjeri. To znaĉi da je zakon predvidio zaštitu u smislu obaveze drugog roditelja da doprinosi izdrţavanju djece, i ta zaštita se ostvaruje u parniĉnom postupku. Do konaĉnog rješavanja spora treba da proĊe relativno dosta vremena, a moguća su i razna izbjegavanja i ispunjavanja te obaveze i nakon dobijanja povoljne presude. Izbjegavanja plaćanja alimentacija za izdrţavanje Ċeteta najĉešće se odnose na dostavljanje potvrda sa manjom zaradom nego što je stvarna, opterećivanje zarade drugim finansijskim obavezama i tome sliĉno. TakoĊe, zakonom je predviĊena i mogućnost krviniĉnog gonjenja roditelja koji ne plaća izdrţavanje Ċece, kojem se pribjegava kao najdjelotvornijem naĉinu ostvarivanja prava samohranih roditelja u dijelu koji se odnosi na plaćanje izdrţavanja. Bez sumnje, crnogorsko društvo nedovoljno posvećuje paţnju samohranim roditeljima, za rješavanje svih problema prepušteni su iskljuĉivo sebi, a jedino od svojih najbliţih mogu oĉekivati pomoć. I kao dodatno dopunsko pitanje postavljam, ako Vi to znate: Koliko samohranih roditelja u Crnoj Gori treba da prima alimentaciju za izdrţavanje Ċece, i koliko ih to pravo ostvaruje, jer koliko sam informisan, ogromna razlika izmeĊu onih koji treba da primaju i onih koji to pravo ostvaruju, naravno, to je nešto u sudskom postupku?

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech