Zahvaljujem predsjedniče, poštovani poslanici, Kolega Vukčević i ja smo podnijeli Zakon o dopuni Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju i želimo da proširimo dnevni red sa ovim Predlogom zakona. Suština jeste da se na postojeći zakon dodaje novi član koji bi glasio "izuzetno od odredbe člana 17 ovog zakona osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u aluminijskoj industriji staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Pravo na starosnu penziju u skladu sa stavom 1 ovog člana može se ostvariti do 30. septembra 2013. godine". Koje je obrazloženje? Dopune Zakona o penzijsko inalidskom osiguranju predlažu se kako bi se osiguranicima u aluminijskoj industriji, koji obavljaju poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, propisali povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na penziju od uslova utvrđenih za ostale osiguranike. Odredbama članova od 69 do 72 Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju propisano je da se osiguraniku koji radi na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mjestima, odnosno poslovima i osiguraniku koji radi na radnim mjestima, odnosno poslovima na kojima se posle navršenja određenih godina života ne može uspješno obavljati svoju profesionalna djelatnost, staž osiguranja u efektivnom trajanju računa sa uvećanim trajanjem pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Predlaže se da se ovi posebni uslovi 4 za ostvarivanje prava na starosnu penziju primjenjuju do 30. septembra 2013.godine. Za sprovođenje ovog zakona ...(Prekid)... dodatna sredstva u budžetu Crne Gore koja iznose oko 780 hiljada eura na godišnjem nivou gdje bi stotinjak radnika ostvarilo pravo. Ovaj zakon je prošao Zakonodavni odbor, prošao je i matični Odbor za rad, zdravstvo i socijalno staranje i takođe dobili smo saglasnost od Ministarstva finansija za ovaj zakon. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech