Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo poslanici, U Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju koji je objavljen u "Službenom listu", poslije člana 197 dodaje se novi član koji glasi: "Izuzetno iz odredbe člana 17 ovog Zakona, osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u aluminijskoj industriji staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Pravo na starosnu penziju u skladu sa članom 1 ovog Zakona može se ostvariti do 30.septembra 2013.godine". Koji su bili razlozi za donošenje ovog Zakona? Dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predlažu kako bi se osiguranicima u aluminijskoj industriji koji obavljaju poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, propisali povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na penziju od uslova utvrđenih za ostale osiguranike. Odredbama člana 69 do 72 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju propisano je da osiguraniku koji radi na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mjestima, odnosno poslovima, i osiguraniku koji radi na radnim mjestima, odnosno poslovima na kojima poslije navršenih određenih godina života ne može 137 uspješno obavljati svoju profesionalnu djelatnost, staž osiguranje se računa u efektivnom trajanju, sa uvećanim trajanjem pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Predlaže se, gospodine potpredsjedniče, da se prava na ostvarivanje na starosnu penziju ostvare do 30.septembra 2013.godine. Takođe se predlaže Skupštini da u skladu sa članom 151 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, ovaj Zakon donese po skraćenom postupku. Ja se zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech